Wysyłka

Wysyłka

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą
inaczej.


2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora
pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora
pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru,
natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysyłki
Towaru.


3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem ul. Wąwozowa 2 lok. 2a, 02-
796, Warszawa.


4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz
instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.


5. Sprzedawca wskazuje, że:
1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary
związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie
Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie
miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z
tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i
w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie
między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem

6. Dostawa zamówień o wartości powyżej 200 zł jest darmowa. Przy zamówieniach w kwocie poniżej 200 zł koszt przesyłki wynosi 30zł.