Płatności

Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny
zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2
poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu
stron.
2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne
inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do
sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie
składania Zamówienia.
3. Klient może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient
powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia
następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayU - zapłata przed wysyłką Towaru
(przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem
systemu PayU. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie
płatności PayU;
3) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza
należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
4) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy
odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile
przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile
wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient
nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze
zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego
bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy,
że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.